Bestellen
In samenwerking met

Administratieve verplichtingen en financiële investeringen

Nataal december 2013, editie 19

Om in Nederland zo goed mogelijke zorg te leveren, stellen partijen als verzekeraars, overheid en kwaliteitsinstituten eisen aan de zorgverleners. Hoe gaan kraamzorgbureaus en verloskundige partijen hiermee om?

Om de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg te verbeteren, brengt de overheid in kaart wat goede zorg is volgens patiënten, zorgverleners en verzekeraars door het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Dit vergt nogal wat administratieve verplichtingen en financiële investeringen van kraamzorgbureaus en verloskundigen. 'Wij doen heel veel aan kwaliteit. Het is een goede zaak dat je kunt aantonen dat je goede kwaliteit levert en daar continu mee bezig bent', meent Cora Rehorst, stafmedewerker kwaliteit bij Kraamzorgorganisatie de Waarden. 'Kwaliteit is het speerpunt van onze organisatie. Niet alleen omdat het verplicht is vanuit de overheid en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Zoals de ZiZo-metingen voor de kraamzorg. De indicatoren die we genereren uit een digitaal ISK-systeem gebruiken we ieder kwartaal om zicht te houden op de door ons geleverde kwaliteit. Op die manier kunnen we achterhalen of we alle processen goed uitvoeren en kunnen we indien nodig bijsturen. Bijvoorbeeld als blijkt dat onze kraamverzorgenden niet tijdig aanwezig zijn voor de partus assistentie. We kunnen dan onze planning daarop aanpassen of onze kraamverzorgenden beter aansturen.'

Belang van goede registratie
Ook verloskundige Veronique Griffioen van Verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden, een maatschap van zeven verloskundigen, ziet de noodzaak in van een goede registratie. 'Het voordeel van een grote verloskundigenpraktijk is dat we de taken kunnen verdelen. De verloskundige die de bevalling heeft begeleid verzorgt de registratie van de verplichte gegevens van de cliënt direct na de bevalling en neemt de declaratie voor haar rekening. De rest van de bijkomende neventaken, zoals ICT, PR en de boekhouding, hebben wij verdeeld in werkgroepjes van twee verloskundigen. Zo houdt een werkgroep zich bezig met het onderhouden van contacten met verzekeraars, twee andere verloskundigen houden zich bezig met de boekhouding. Zelf verzorg ik de LVR-1 ten behoeve van de Perinatale Registratie. Ook ben ik vliegende keep; ik pak veel lopende dingen op. Zo is de vormgeving van de integrale zorg enorm actueel en ben ik vanuit onze verloskundigenpraktijk aangesloten bij een werkgroep binnen een verloskundig samenwerkingsverband (vsv) om dit op te zetten. Al met al nemen deze neventaken, met name de administratie, best veel tijd in beslag. Zeker zo'n twee tot drie uur per dag per verloskundige, dus per werkgroep zo'n vier tot zes uur per dag. We waken ervoor dat de administratie ten koste gaat van de cliëntenzorg; meestal doen we het in onze eigen tijd. In de avonduren, op een vrije dag of tussen de visites en de bevallingen door. Ondanks de grote belasting, ben ik ervan overtuigd dat bijvoorbeeld de Perinatale Registratie bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg rondom de geboorte. En daar doe je het natuurlijk voor.'

Flinke financiële investering
Rehorst geeft aan dat de Waarden de afgelopen vijf jaar bewust flink geïnvesteerd heeft in software specifiek ontwikkeld voor de kraamzorg. 'Zo'n systeem is volledig, efficiënt en gemakkelijk in gebruik. We beheren nu digitaal het volledige administratieve proces. Handig voor beveiligd declareren, de urenregistratie, de ZiZo-rapportage, het indicatiesysteem en het exporteren van gegevens naar derden. Ook houden we sinds begin 2013 digitaal via een gestandaardiseerde methode onze cliëntervaringen bij om deze zo gemakkelijker te kunnen meten, analyseren en rapporteren. We hebben een koppeling gemaakt met ons automatiseringssysteem waardoor met een druk op de knop de benodigde gegevens hieruit worden gefilterd en de cliënten digitaal een enquêteformulier ontvangen. Via dit systeem wordt op eenzelfde wijze gegevens voor de CQ-meting aangeleverd. Zo'n automatiseringssysteem is een enorme winst in onze arbeidsuren. Natuurlijk, het is een aanzienlijke financiële belegging, maar als je zo'n systeem hebt, is het vooral erg praktisch. De gegevens zijn altijd up-to-date en snel bij de hand!' Net als kraamzorgorganisatie de Waarden is ook verloskundigenpraktijk Uitgerekend Woerden volledige gedigitaliseerd. 'We maken gebruik van specifieke softwareprogramma's voor verloskundigen. Daar zit bijvoorbeeld een cliëntkaart in waardoor we de details tijdens de zwangerschap en na de bevalling gemakkelijk kunnen bijwerken. Ook het declareren gaat via die kaart. Natuurlijk moet je wel zelf in de gaten houden of verzekeraars hebben uitbetaald.'

Een pittige puzzel
Ook Gloria Bakker, algemeen directeur bij Kraamzorgbureau De Kleine Amsterdammer, ziet de administratieve verplichting niet als rompslomp. Integendeel zelfs. 'Het is onze hardcore business om te faciliteren naar cliënten en kraamverzorgenden om hun werk goed te kunnen doen. Dat willen wij zo goed mogelijk organiseren tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Daarin maken wij afwegingen hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Daarbij hebben wij niet alleen te maken met onszelf, maar ook met de verschillende partijen als verzekeraars, overheid en ketenpartners. En met allerlei disciplines en innovaties die op dit moment spelen. En daartussen zitten – helaas – spanningsvelden die soms lastig te overbruggen zijn. In dat opzicht kun je wel spreken van administratieve rompslomp omdat bijvoorbeeld iedere verzekeraar andere eisen stelt of verschillende gegevens uit het cliëntdossier wil hebben. Daar moet je een balans in zoeken: wat werkt voor jou als organisatie goed en hoe kom je tegelijkertijd het beste al die partijen tegemoet? Dat is een pittige puzzel!'
Eisenpakket zorgverzekeraars
Hoofdbreker nummer één zijn de verzekeraars, menen Rehorst, Bakker en Griffioen. Elke zorgverzekeraar heeft een eigen eisenpakket wat zij van kraamzorgbureaus en verloskundigen willen en verwachten. Daarnaast moeten kraambureaus ook voldoen aan allerlei kwaliteitscriteria om aan de ZiZo-normen te voldoen. Bakker vraagt zich af of die cijfers verkregen vanuit benchmarketing een reëel beeld schetsen van de kwaliteit van de organisatie. Van wie je bent en wat je geeft. 'Anders gezegd: wij vinden het enorm belangrijk om een goede werkgever voor onze medewerkers te zijn waarbij we uiteraard de cliënt niet uit het oog verliezen. Bij elke cliëntaanvraag kijken we hoe we de wensen van zowel de cliënt als de kraamverzorgende het beste kunnen inpassen, met als resultaat een tevreden medewerker en een blije cliënt. Dat soort zaken zie je naar mijn mening niet terug in de ZiZo-cijfers.' Ook Rehorst heeft haar bedenkingen soms bij de verschillende eisen die verzekeraars stellen. Te toekomstgericht, vindt zij. 'Vanuit de overheid is bepaald dat er meer transparantie moet komen in de zorg. Prima dat om die reden bepaalde indicatoren zijn vastgesteld waaraan wij moeten voldoen. Echter, de zorg is continu in beweging. Het is dan ook belangrijk om te evalueren of de indicatoren nog voldoen. Of dat op andere punten moet worden gestuurd. Wat ik jammer vind is dat de overheid dit plan heeft ingezet, maar dat de verantwoordelijk voor de uitvoering in zijn geheel bij de organisaties ligt. Terwijl wij amper betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de haalbaarheid van die indicatoren en partijen als de zorginspectie en de verzekeraars wel! Zij hebben totaal andere belangen dan kraamzorgorganisaties. Nu staan bijvoorbeeld in het contracteerbeleid van zekeraars vaak allerlei eisen waarvan ik me afvraag of die haalbaar zijn. Bovendien zou het fijn zijn als er meer eenheid komt in die eisen en verplichte cijfers. De een zet nu eenmaal meer in op geboortezorg, de ander op allochtonenbeleid. Het maakt het voor ons niet makkelijker.' Ook wat verloskundige Griffioen betreft zouden de zorgverzekeraars meer één lijn mogen trekken. 'Neem als voorbeeld de integrale zorg. De ene zorgverzekeraar denkt daarin met ons mee, de ander zegt zo willen wij het en kijk maar hoe je daar als verloskundige naartoe kunt werken. Soms zijn eisen van een zorgverzekeraar onrealistisch en is het voor ons echt niet mogelijk daarmee akkoord te gaan. Dat spanningsveld is lastig. Onze beroepsvereniging KNOV zou daarin best een grotere rol mogen spelen. Wij zijn nu eenmaal geen deskundige op het gebied van onderhandelingen. Het is te ingewikkelde materie. Het zou fijn zijn als de KNOV die onderhandelingstaak op zich neemt en bijvoorbeeld collectieve afspraken maakt.'

Automatiseringssysteem voor de zorg
Een ander knelpunt is het cliëntendossier, geeft Bakker aan. 'Nu heeft elke zorgprofessional – verloskundige, ziekenhuis en kraamzorgorganisatie – zijn eigen dossier. Met ZorgMail kunnen bepaalde patiëntgegevens uitgewisseld worden tussen verloskundigen en ziekenhuis, maar wij zijn hier nog niet bij aangesloten. Die mogelijkheid onderzoeken we wel. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er één systeem wordt ontwikkeld waar iedere zorgverlener gebruik van kan maken waarbij wel de privacy van de cliënt wordt gewaarborgd. Nu is de hoofdbreker dat we allemaal met andere automatiseringssystemen werken. Een samensmelting zou toch mogelijk moeten zijn met de huidige technologieën? Ondertussen houdt iedereen zijn eigen trein rijdende. Op dat vlak is er zeker een taak voor de overheid weggelegd. De politiek moet zich eens goed verdiepen in deze problematiek . Randvoorwaarden stellen, maar ook met zorgverleners om de tafel gaan om te bespreken waaraan behoefte is. Het is een grote uitdaging die we met elkaar tegemoet gaan. Als we allemaal onze beste beentje voorzetten, valt er zeker een mooie samenwerking te behalen. We moeten hard met elkaar aan de slag, om het zo effectief mogelijk te maken. Ook voor de cliënt.' Bakker geeft aan dat bij De Kleine Amsterdammer bovendien altijd de investeringsvraag speelt. 'Morgen kun je een softwareprogramma aanschaffen waarbij je het risico loopt dat het over een jaar niet meer bruikbaar is voor bijvoorbeeld een gezamenlijk cliëntendossier. Als kleine kraamzorgorganisatie heb je je financiële beperkingen: we moeten de juiste keuzes maken op het juiste moment, want de marges zijn heel klein en onze budgetten niet groot. We worden nu heel erg afgerekend op onze zorgprestaties. Ik vind het jammer dat op die manier faciliteiten om onze medewerkers hun werk goed te laten doen in het gedrang komen. Denk aan scholing of de aanschaf van ZorgMail. Indirect gaat dit ten koste van de zorgverlening, bijvoorbeeld ten aanzien van deskundigheidsbevordering. Overigens zijn wij erg blij met de oprichting van het Kenniscentrum Kraamzorg dat samen met VWS en de brancheorganisaties een kwaliteitsregister voor kraamverzorgende heeft opgericht. Hiermee kan de kraamverzorgende zich profileren als serieuze geboortezorg professional. 
Wat natuurlijk ook meespeelt zijn de eisen die de overheid stelt. Zo moeten alle kraamverzorgenden tegenwoordig een EHBO-diploma hebben. Dat is voor ons als kleine kraamzorgorganisatie een enorm grote investering – we hebben zo'n vijftig medewerkers in dienst. Met als gevolg dat ons 'opleidingsbudgetpotje' flink is geslonken.'

'Natuurlijk zijn we constant bezig hoe we de administratieve handelingen kunnen versimpelen', zegt Bakker tot besluit. 'Een eenvoudig voorbeeld is de bezuiniging op papier. Twee jaar geleden verstuurden we zo'n zeven brieven per cliënt per post, nu nog maar één brief en de overige informatie wisselen we digitaal uit. Jammer genoeg verlangd de HKZ – harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector - voor de audit van iedere cliënt wél een papieren dossier...'

Tekst: Weija Steffens

actueel
 • 23-9-2019 - Baby's die via een keizersnede zijn geboren hebben ander darmflora

  Darmmicrobioom - ook wel darmflora genoemd - is het geheel van micro-organismen dat zich in het maag-darmstelsel bevindt. Je kan het ook zien als bacteriekolonies. Uit onderzoek blijkt dat baby's die via het geboortekanaal ter wereld komen, andere bacteriekolonies hebben in hun darmen dan baby's die via een keizersnede worden geboren. 

  Lees verder ...
 • 18-9-2019 - Lengte premature baby opmeten via scanner buiten couveuse

  Met een meetlat de couveuse in en je dan een weg manoeuvreren door een wirwar van zuurstof- en voedingskabel. Dát is wat verpleegkundigen nu wekelijks te doen staat om de lengte van een te vroeg geboren baby op te meten. Een babyscanner lijkt het ei van Columbus: deze verricht de meting namelijk buiten de couveuse.

  Lees verder ...
 • 16-9-2019 - Inkomen daalt van moeder in de twee jaar na geboorte eerste kind

  Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de eerste acht jaar na de geboorte. 

  Lees verder ...
 • 12-8-2019 - Er is een app in ontwikkeling die inschat of een baby te vroeg geboren zal worden

  Er is een app in ontwikkeling, gebaseerd op een algoritme, die voorspelt of een baby te vroeg geboren zal worden. De software is nog in volle ontwikkeling en wordt gemaakt door IDlab, een onderzoeksgroep van Imec aan de Universiteit in Gent. Ook zou de software kunnen dienen voor mensen met migraine en dementie.

  Lees verder ...


GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
3.227.233.55
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: