Bestellen
In samenwerking met

Disclaimer

Nataal.nl (Uitgeverij Babybladen) is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door plaatsing van een publicatie, door link naar website, advertentie en/of advertorials, één en ander behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitgever. 

Gemaakte zet-, druk- of plaats fouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie afbreuk doen, worden door de uitgever op verzoek gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing schriftelijk te zijn ingediend.

Nataal.nl (Uitgeverij Babybladen) is nimmer aansprakelijk voor schade welke is ontstaan tussen adverteerder en/of de consument naar aanleiding van het bij elkaar brengen via een uiting of door een link van www.nataal.nl

Vormgeving en uitgever zijn niet verantwoordelijk voor meningen en feiten weergegeven in artikelen en bijdragen op of via deze website.

Auteursrechten.

Op alle door of voor Uitgeverij Babybladen ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij Uitgeverij Babybladen ook nadat de overeenkomst tussen Uitgeverij Babybladen en de wederpartij haar beslag heeft gevonden.

Het is de wederpartij verboden de in lid 1 genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door Uitgeverij Babybladen verzorgde publicaties. Bij overtreding van dit gebod verbeurt de wederpartij een boete van € 500,- per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van Uitgeverij Babybladen om volledige schadevergoeding ter zake te vorderen en onverlet de bevoegdheid van Uitgeverij Babybladen om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen.

De wederpartij garandeert Uitgeverij Babybladen dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. Uitgeverij Babybladen wordt door de wederpartij volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de wederpartij aan Uitgeverij Babybladen zijn aangeleverd. Indien en voor zover Uitgeverij Babybladen door een derde ter zake van een vermeende inbreuk op de auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die door Uitgeverij Babybladen ter afwering van de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

Behoudens de dwingendrechtelijke bepalingen ter zake van de relatieve competentie van de kantonrechter, zullen alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de werkgever en adverteerders / opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, of op welke wijze dan ook gedupliceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ingeschreven bij de KVK onder nr: 66633508

Op alle advertentie en aanbiedingen zijn verder van toepassing onze voorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Alkmaar onder nr. 66633508GetUserInfo (in session):
(nr. = 1 geeft aan of er een controle op IP adres is uitgevoerd)
Aantal postcodes in DB:
0
(het aantal plaatsen in de DB met deze postcode)
IP adres:
34.239.170.244
(het ip adres van de bezoeker)
Plaats (in session):
(geselecteerde plaats uit IP adres / door gebruiker aangepast in shopping)
Postcode (in session):
(geselecteerde postcode uit IP adres / regiokeuze van de bezoeker)
Gekozen provincie (in session):
(geselecteerde provincie aan de hand van de postcode / regiokeuze van de bezoeker)

JQ categorie shopping:
JQ postcode shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping (in session):
JQ gekozen plaats shopping: